Long Beach: Men's - fatspike
Canyon Ceman hits past Keenan