Long Beach: Women's - fatspike

Photos by Jason Schock
Kerri Walsh, passing an easy shot